Protectia datelor personale

                                                                              

NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

     Primăria comunei Prăjeni, cu sediul în satul Prăjeni, comuna Prăjeni, județul Botoșani, colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate si scopul în care acestea sunt folosite. Vă rugăm să cititi această notificare cu atentie.
     Conform prevederilor Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001, privind administratia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare ”Administratia publică în unitatea administrativ teritorială se organizează si functionează în temeiul principiului autonomiei locale.

1.     Prin autonomie locală se întelege dreptul si capacitatea efectivă a autoritătilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, în numele si în interesul colectivitătilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în conditiile legii.

2.     Acest drept se exercită de consiliile locale si primari, precum si de consiliile judetene, autorităti ale administratiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.

     Utilizarea datelor personale în scopul prestării serviciilor publice de interes local, privind:

1.     educatia;

2.  serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

3.     sănătatea;

4.     cultura;

5.     tineretul;

6.     sportul;

7.     ordinea publică;

8.     situatiile de urgență;

9.     protectia si refacerea mediului;

10.  conservarea, restaurarea si punerea în valoare a monumentelor istorice si de  arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice si rezervatiilor naturale;

11.  dezvoltarea rurală;

12.  evidenta persoanelor;

13.  podurile si drumurile publice;

14.  serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, canalizare, salubrizare, iluminat public si transport public local, după caz;

15.  activitătile de administratie social-comunitară;

16.  locuintele sociale si celelalte unităti locative aflate în proprietatea unitătii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

17.  punerea în valoare, în interesul comunitătii locale, a resurselor naturale de pe raza unitătii administrativ-teritoriale;

18.  alte servicii publice stabilite prin lege;

o   Impozitele si taxele locale, amenzi contraventionale, muncă în folosul comunitătii,

o   Colectare debite/ recuperare creante,

o   Emitere autorizatii/ licente,

o   Resurse umane;

o   Fond funciar;

o   Gestiunea economico-financiară si administrativă;

o Darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei Prăjeni;

o   Vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei Prăjeni;

o   Stare civilă,

o   Urbanism si amenajarea teritoriului;

o   Registrul electoral- evidentă electorală,

o   Arhiva;

o   Registratura, Relatii publice, Secretariat.

     Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art.6 din Regulamentul nr. 679/2016)
Prelucrarea este legală numai dacă si în măsura în care se aplică cel putin una dintre următoarele conditii:

a.      persoana vizată si-a dat consimtământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

b.     prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

c.      prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligatii legale care îi revine operatorului;

d.     prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

e.      prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezultă din exercitarea autoritătii publice cu care este învestit operatorul

 

     Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal :
1. Autoritătile statului, inclusiv autorităti fiscale;

      Păstrarea datelor cu caracter personal :
     Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus.

      Drepturile pe care le aveti în ceea ce priveste datele dumneavoastră personale:
  În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal si în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), vă puteti exercita oricare dintre următoarele drepturi:

·        Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);

·        Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16)

·        Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") (art.17)

·        Dreptul la restrictionarea prelucrării (art.18)

·        Dreptul la portabilitatea datelor (art.20)

·        Dreptul la opozitie (art.21)

     Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteti adresa cu o cerere scrisă, datată si semnată responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal. Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus îl găsiți la Registratura Primăriei. Cererea se poate depune la Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei comunei Prăjeni, poate fi transmisă la adresa de e-mail a primariaprajeni@yahoo.com sau poate fi trimisă prin poștă la sediul institutiei, satul Prăjeni, comuna Prăjeni, județul Botoșani, cod poștal 717305.
     De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum si dreptul la o cale de atac eficientă.
Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. - B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, România, fax: +40.318.059.602, e-mail: 
anspdcp@dataprotection.ro
    Primăria comunei Prăjeni vă informează că evaluează si îmbunătăteste în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în conditii de sigurantă si securitate.

RESPONSABIL PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PLĂCINTĂ IOAN


Regulament privind protectia datelor cu caracter personal

 
Brosura Regulament

NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

     Primăria comunei Prăjeni, cu sediul în satul Prăjeni, comuna Prăjeni, județul Botoșani, colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate si scopul în care acestea sunt folosite. Vă rugăm să cititi această notificare cu atentie.
     Conform prevederilor Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001, privind administratia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare ”Administratia publică în unitatea administrativ teritorială se organizează si functionează în temeiul principiului autonomiei locale.

1.     Prin autonomie locală se întelege dreptul si capacitatea efectivă a autoritătilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, în numele si în interesul colectivitătilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în conditiile legii.

2.     Acest drept se exercită de consiliile locale si primari, precum si de consiliile judetene, autorităti ale administratiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.

     Utilizarea datelor personale în scopul prestării serviciilor publice de interes local, privind:

1.     educatia;

2.  serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

3.     sănătatea;

4.     cultura;

5.     tineretul;

6.     sportul;

7.     ordinea publică;

8.     situatiile de urgență;

9.     protectia si refacerea mediului;

10.  conservarea, restaurarea si punerea în valoare a monumentelor istorice si de  arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice si rezervatiilor naturale;

11.  dezvoltarea rurală;

12.  evidenta persoanelor;

13.  podurile si drumurile publice;

14.  serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, canalizare, salubrizare, iluminat public si transport public local, după caz;

15.  activitătile de administratie social-comunitară;

16.  locuintele sociale si celelalte unităti locative aflate în proprietatea unitătii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

17.  punerea în valoare, în interesul comunitătii locale, a resurselor naturale de pe raza unitătii administrativ-teritoriale;

18.  alte servicii publice stabilite prin lege;

o   Impozitele si taxele locale, amenzi contraventionale, muncă în folosul comunitătii,

o   Colectare debite/ recuperare creante,

o   Emitere autorizatii/ licente,

o   Resurse umane;

o   Fond funciar;

o   Gestiunea economico-financiară si administrativă;

o Darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei Prăjeni;

o   Vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei Prăjeni;

o   Stare civilă,

o   Urbanism si amenajarea teritoriului;

o   Registrul electoral- evidentă electorală,

o   Arhiva;

o   Registratura, Relatii publice, Secretariat.

     Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art.6 din Regulamentul nr. 679/2016)
Prelucrarea este legală numai dacă si în măsura în care se aplică cel putin una dintre următoarele conditii:

a.      persoana vizată si-a dat consimtământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

b.     prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

c.      prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligatii legale care îi revine operatorului;

d.     prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

e.      prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezultă din exercitarea autoritătii publice cu care este învestit operatorul

 

     Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal :
1. Autoritătile statului, inclusiv autorităti fiscale;

      Păstrarea datelor cu caracter personal :
     Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus.

      Drepturile pe care le aveti în ceea ce priveste datele dumneavoastră personale:
  În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal si în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), vă puteti exercita oricare dintre următoarele drepturi:

·        Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);

·        Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16)

·        Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") (art.17)

·        Dreptul la restrictionarea prelucrării (art.18)

·        Dreptul la portabilitatea datelor (art.20)

·        Dreptul la opozitie (art.21)

     Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteti adresa cu o cerere scrisă, datată si semnată responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal. Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus îl găsiți la Registratura Primăriei. Cererea se poate depune la Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei comunei Prăjeni, poate fi transmisă la adresa de e-mail a primariaprajeni@yahoo.com sau poate fi trimisă prin poștă la sediul institutiei, satul Prăjeni, comuna Prăjeni, județul Botoșani, cod poștal 717305.
     De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum si dreptul la o cale de atac eficientă.
Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. - B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, România, fax: +40.318.059.602, e-mail: 
anspdcp@dataprotection.ro
    Primăria comunei Prăjeni vă informează că evaluează si îmbunătăteste în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în conditii de sigurantă si securitate.

RESPONSABIL PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PLĂCINTĂ IOAN

Cum considerati activitatea primariei comunei Prăjeni, în relatia cu cetătenii?
foarte bună
bună
deficitară
foarte rea
Total voturi: 371

°C
Min: °C | Max: °C
Euro4.8353RON
Dolar American4.1734RON
Lira Sterlina5.3100RON
Franc Elvetian4.4994RON
Aur252.5882RON