Protectia datelor personale

                                                                              

NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

     Prim─âria comunei Pr─âjeni, cu sediul în satul Pr─âjeni, comuna Pr─âjeni, jude╚Ťul Boto╚Öani, colecteaz─â ╚Öi proceseaz─â datele personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protec─âia datelor).
Rolul prezentei notific─âri este de a explica modul în care datele dumneavoastr─â personale sunt utilizate si scopul în care acestea sunt folosite. V─â rug─âm s─â cititi aceast─â notificare cu atentie.
     Conform prevederilor Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001, privind administratia public─â local─â, republicat─â, cu modific─ârile si complet─ârile ulterioare ”Administratia public─â în unitatea administrativ teritorial─â se organizeaz─â si functioneaz─â în temeiul principiului autonomiei locale.

1.     Prin autonomie local─â se întelege dreptul si capacitatea efectiv─â a autorit─âtilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, în numele si în interesul colectivit─âtilor locale pe care le reprezint─â, treburile publice, în conditiile legii.

2.     Acest drept se exercit─â de consiliile locale si primari, precum si de consiliile judetene, autorit─âti ale administratiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.

     Utilizarea datelor personale în scopul prest─ârii serviciilor publice de interes local, privind:

1.     educatia;

2.  serviciile sociale pentru protec─âia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie social─â;

3.     s─ân─âtatea;

4.     cultura;

5.     tineretul;

6.     sportul;

7.     ordinea public─â;

8.     situatiile de urgen─â─â;

9.     protectia si refacerea mediului;

10.  conservarea, restaurarea si punerea în valoare a monumentelor istorice si de  arhitectur─â, a parcurilor, gr─âdinilor publice si rezervatiilor naturale;

11.  dezvoltarea rural─â;

12.  evidenta persoanelor;

13.  podurile si drumurile publice;

14.  serviciile comunitare de utilitate public─â: alimentare cu ap─â, canalizare, salubrizare, iluminat public si transport public local, dup─â caz;

15.  activit─âtile de administratie social-comunitar─â;

16.  locuintele sociale si celelalte unit─âti locative aflate în proprietatea unit─âtii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

17.  punerea în valoare, în interesul comunit─âtii locale, a resurselor naturale de pe raza unit─âtii administrativ-teritoriale;

18.  alte servicii publice stabilite prin lege;

o   Impozitele si taxele locale, amenzi contraventionale, munc─â în folosul comunit─âtii,

o   Colectare debite/ recuperare creante,

o   Emitere autorizatii/ licente,

o   Resurse umane;

o   Fond funciar;

o   Gestiunea economico-financiar─â si administrativ─â;

o Darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate public─â a comunei Pr─âjeni;

o   Vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privat─â a comunei Pr─âjeni;

o   Stare civil─â,

o   Urbanism si amenajarea teritoriului;

o   Registrul electoral- evident─â electoral─â,

o   Arhiva;

o   Registratura, Relatii publice, Secretariat.

     Legalitatea prelucr─ârii (conform prevederilor art.6 din Regulamentul nr. 679/2016)
Prelucrarea este legal─â numai dac─â si în m─âsura în care se aplic─â cel putin una dintre urm─âtoarele conditii:

a.      persoana vizat─â si-a dat consimt─âmântul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

b.     prelucrarea este necesar─â pentru executarea unui contract la care persoana vizat─â este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

c.      prelucrarea este necesar─â în vederea îndeplinirii unei obligatii legale care îi revine operatorului;

d.     prelucrarea este necesar─â pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

e.      prelucrarea este necesar─â pentru îndeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezult─â din exercitarea autorit─âtii publice cu care este învestit operatorul

 

     Categoriile de destinatari c─âtre care se pot divulga datele cu caracter personal :
1. Autorit─âtile statului, inclusiv autorit─âti fiscale;

      P─âstrarea datelor cu caracter personal :
     Datele cu caracter personal vor fi p─âstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile men╚Ťionate mai sus.

      Drepturile pe care le aveti în ceea ce priveste datele dumneavoastr─â personale:
  În leg─âtur─â cu prelucrarea datelor cu caracter personal si în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), v─â puteti exercita oricare dintre urm─âtoarele drepturi:

·        Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);

·        Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16)

·        Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") (art.17)

·        Dreptul la restrictionarea prelucr─ârii (art.18)

·        Dreptul la portabilitatea datelor (art.20)

·        Dreptul la opozitie (art.21)

     Pentru exercitarea acestor drepturi, v─â puteti adresa cu o cerere scris─â, datat─â si semnat─â responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal. Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus îl g─âsi╚Ťi la Registratura Prim─âriei. Cererea se poate depune la Compartimentul Registratur─â din cadrul Prim─âriei comunei Pr─âjeni, poate fi transmis─â la adresa de e-mail a primariaprajeni@yahoo.com sau poate fi trimis─â prin po╚Öt─â la sediul institutiei, satul Pr─âjeni, comuna Pr─âjeni, jude╚Ťul Boto╚Öani, cod po╚Ötal 717305.
     De asemenea, v─â este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea National─â de Supraveghere a Prelucr─ârii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum si dreptul la o cale de atac eficient─â.
Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. - B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, România, fax: +40.318.059.602, e-mail: 
anspdcp@dataprotection.ro
    Prim─âria comunei Pr─âjeni v─â informeaz─â c─â evalueaz─â si îmbun─ât─âteste în mod constant m─âsurile de securitate implementate în vederea asigur─ârii unei prelucr─âri a datelor cu caracter personal în conditii de sigurant─â si securitate.

RESPONSABIL PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PL─âCINT─âIOAN


Regulament privind protectia datelor cu caracter personal

 
Brosura Regulament

NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

     Prim─âria comunei Pr─âjeni, cu sediul în satul Pr─âjeni, comuna Pr─âjeni, jude╚Ťul Boto╚Öani, colecteaz─â ╚Öi proceseaz─â datele personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protec─âia datelor).
Rolul prezentei notific─âri este de a explica modul în care datele dumneavoastr─â personale sunt utilizate si scopul în care acestea sunt folosite. V─â rug─âm s─â cititi aceast─â notificare cu atentie.
     Conform prevederilor Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001, privind administratia public─â local─â, republicat─â, cu modific─ârile si complet─ârile ulterioare ”Administratia public─â în unitatea administrativ teritorial─â se organizeaz─â si functioneaz─â în temeiul principiului autonomiei locale.

1.     Prin autonomie local─â se întelege dreptul si capacitatea efectiv─â a autorit─âtilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, în numele si în interesul colectivit─âtilor locale pe care le reprezint─â, treburile publice, în conditiile legii.

2.     Acest drept se exercit─â de consiliile locale si primari, precum si de consiliile judetene, autorit─âti ale administratiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.

     Utilizarea datelor personale în scopul prest─ârii serviciilor publice de interes local, privind:

1.     educatia;

2.  serviciile sociale pentru protec─âia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie social─â;

3.     s─ân─âtatea;

4.     cultura;

5.     tineretul;

6.     sportul;

7.     ordinea public─â;

8.     situatiile de urgen─â─â;

9.     protectia si refacerea mediului;

10.  conservarea, restaurarea si punerea în valoare a monumentelor istorice si de  arhitectur─â, a parcurilor, gr─âdinilor publice si rezervatiilor naturale;

11.  dezvoltarea rural─â;

12.  evidenta persoanelor;

13.  podurile si drumurile publice;

14.  serviciile comunitare de utilitate public─â: alimentare cu ap─â, canalizare, salubrizare, iluminat public si transport public local, dup─â caz;

15.  activit─âtile de administratie social-comunitar─â;

16.  locuintele sociale si celelalte unit─âti locative aflate în proprietatea unit─âtii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

17.  punerea în valoare, în interesul comunit─âtii locale, a resurselor naturale de pe raza unit─âtii administrativ-teritoriale;

18.  alte servicii publice stabilite prin lege;

o   Impozitele si taxele locale, amenzi contraventionale, munc─â în folosul comunit─âtii,

o   Colectare debite/ recuperare creante,

o   Emitere autorizatii/ licente,

o   Resurse umane;

o   Fond funciar;

o   Gestiunea economico-financiar─â si administrativ─â;

o Darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate public─â a comunei Pr─âjeni;

o   Vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privat─â a comunei Pr─âjeni;

o   Stare civil─â,

o   Urbanism si amenajarea teritoriului;

o   Registrul electoral- evident─â electoral─â,

o   Arhiva;

o   Registratura, Relatii publice, Secretariat.

     Legalitatea prelucr─ârii (conform prevederilor art.6 din Regulamentul nr. 679/2016)
Prelucrarea este legal─â numai dac─â si în m─âsura în care se aplic─â cel putin una dintre urm─âtoarele conditii:

a.      persoana vizat─â si-a dat consimt─âmântul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

b.     prelucrarea este necesar─â pentru executarea unui contract la care persoana vizat─â este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

c.      prelucrarea este necesar─â în vederea îndeplinirii unei obligatii legale care îi revine operatorului;

d.     prelucrarea este necesar─â pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

e.      prelucrarea este necesar─â pentru îndeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezult─â din exercitarea autorit─âtii publice cu care este învestit operatorul

 

     Categoriile de destinatari c─âtre care se pot divulga datele cu caracter personal :
1. Autorit─âtile statului, inclusiv autorit─âti fiscale;

      P─âstrarea datelor cu caracter personal :
     Datele cu caracter personal vor fi p─âstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile men╚Ťionate mai sus.

      Drepturile pe care le aveti în ceea ce priveste datele dumneavoastr─â personale:
  În leg─âtur─â cu prelucrarea datelor cu caracter personal si în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), v─â puteti exercita oricare dintre urm─âtoarele drepturi:

·        Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);

·        Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16)

·        Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") (art.17)

·        Dreptul la restrictionarea prelucr─ârii (art.18)

·        Dreptul la portabilitatea datelor (art.20)

·        Dreptul la opozitie (art.21)

     Pentru exercitarea acestor drepturi, v─â puteti adresa cu o cerere scris─â, datat─â si semnat─â responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal. Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus îl g─âsi╚Ťi la Registratura Prim─âriei. Cererea se poate depune la Compartimentul Registratur─â din cadrul Prim─âriei comunei Pr─âjeni, poate fi transmis─â la adresa de e-mail a primariaprajeni@yahoo.com sau poate fi trimis─â prin po╚Öt─â la sediul institutiei, satul Pr─âjeni, comuna Pr─âjeni, jude╚Ťul Boto╚Öani, cod po╚Ötal 717305.
     De asemenea, v─â este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea National─â de Supraveghere a Prelucr─ârii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum si dreptul la o cale de atac eficient─â.
Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. - B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, România, fax: +40.318.059.602, e-mail: 
anspdcp@dataprotection.ro
    Prim─âria comunei Pr─âjeni v─â informeaz─â c─â evalueaz─â si îmbun─ât─âteste în mod constant m─âsurile de securitate implementate în vederea asigur─ârii unei prelucr─âri a datelor cu caracter personal în conditii de sigurant─â si securitate.

RESPONSABIL PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PL─éCINT─é IOAN

Cum considerati activitatea primariei comunei PrŃjeni, ţn relatia cu cetŃtenii?
foarte bunŃ
bunŃ
deficitarŃ
foarte rea
Total voturi: 375

░C
Min: ░C | Max: ░C
Euro4.8353RON
Dolar American4.1734RON
Lira Sterlina5.3100RON
Franc Elvetian4.4994RON
Aur252.5882RON